Lachepra

Nařízení REACH – povinnosti

Nařízení 1907/2006/ES – o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky ukládá výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a distributorům povinnosti, které Vám pomůže splnit:

 • Vydefinování Vašich REACH povinností včetně vstupního auditu Vašeho portfolia výrobků na základě role v dodavatelském řetězci.
 • Bezpečnostní list.
 • Registrace látky či meziproduktu:
  • úvodní informace,
  • založení účtu REACH-IT na ECHA,
  • vstupní analýzy, podání Inquire dossieru,
  • komunikace s hlavním registrantem,
  • zajištění fyzikálních, chemických, toxikologických a ekotoxických testů
  • kompletace a finální podání žádosti o registraci.
 • Překlady expozičních scénářů.
 • Oznamování SVHC látek v předmětech na ECHA.
 • Kontrola a správa plnění všech povinností dle nařízení REACH pro Vaši firmu.