Lachepra

Poradenství

Již řadu let zabýváme poradenstvím v oblasti chemické legislativy a problematiky nebezpečných chemických látek a směsí ČR, SK a EU napříč celým dodavatelským řetězcem. Přejete si uvést na trh chemickou látku, směs, detergent, biocid či jiný chemický výrobek? Nabízíme Vám profesionální pomoc a řešení v uvádění Vašich výrobků na trh.

 • Chemický audit ve firmě na míru.
 • Sledování povinností vyplývajících z chemické legislativy.
 • Pomoc a zastupování při kontrole orgánů ČIŽP nebo KHS.
 • Chemické látky a směsi.
 • Biocidní přípravky.
 • Detergenty.
 • Perzistentní látky (POPs).
 • Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).
 • Omezování nebezpečných látek = Restriction of Hazardous Substances (RoHS)


Legislativa, na kterou se zaměřujeme:

 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí (CLP)
 • Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech
 • Nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a o jejich používání (BPR)
 • Nařízení (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách
 • Zákon č. 225/2022 Sb., o prekurzorech výbušnin
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • Zákon č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov,
 • Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon),
 • Zákon č. 124/2006 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení,
 • Zákon č. 319/2013 Z. z., o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).