Lachepra

Zkratky / Pojmy

Zkratka Popis
ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
BL Bezpečnostní list
CAS číslo dle Chemical Abstracts Service
CLP Nařízení č. 1272/2008/ES, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
EEC Indexové číslo je registrační číslo látek uvedené v příloze VI, tabulce 3.1 (resp. tabulce 3.2) „Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek“ nařízení 1272/2008/ES
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances – obsahuje chemické látky, se kterými bylo obchodováno v zemích Evropského hospodářského společenství (EHS) od 1.1.1971 do 18.9.1981. EINECS je uzavřeným seznamem, obsahuje cca 100.000 látek, z toho cca 82.000 je přesně definováno jako čisté chemické sloučeniny a ostatní jsou neznámého nebo proměnného složení.
ELINCS European List of Notified Chemical Substances seznam látek, s kterými se obchodovalo, obchoduje a bude obchodovat na území EU a nebyla zařazena na seznam EINECS
ES (EC) Identifikační číslo látky vzniklých pro potřeby evropského obchodu s chemickými látkami (EINECS, ELINCS, NLP).
ICAO/IATA Pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží
IMDG Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
KBÚ Karta bezpečnostních údajů
NLP typ čísla ES – (No Longer Polymers) – látky jež nadále nejsou považovány za polymery.
NPK-P Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
PBT Látka perzistentní, bioakumulativní a toxická
PEL Přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
REACH Nařízení č 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
SDS Safety data sheet (bezpečnostní list)
vPvB Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní