Lachepra

Aktuality v chemické legislativě; UFI kódy; Klasifikace CLP a ADR pro látky a směsi – pro zdraví

O události Seminář je určený pro všechny, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi, vypracovávají bezpečnostní listy a zodpovídají za klasifikaci látky či směsi svého výrobku. Chemická legislativa se stále aktualizuje, projdeme si společně nové změny pro základní chemickou legislativu včetně povinnosti uvádět UFI kódy na etikety nebezpečných chemických směsí a nového oznamování na […]

Klasifikace CLP a ADR pro fyz-chem a životní prostředí pro látky a směsi

O události Seminář bude zaměřený na klasifikaci nebezpečnosti na základě fyzikálních a chemických vlastností a pro životní prostředí podle nařízení 1272/2008/EC – CLP. Součástí semináře budou i praktické ukázky řešení výpočtu klasifikace CLP pro směsi. Projdeme každou třídu nebezpečnosti, ukážeme si praktické výpočty a porovnáme princip klasifikace dle CLP versus ADR. Projdeme si principy a […]

BIOCIDY – legislativní povinnosti versus praxe; hodnotící zpráva; praktické zkušenosti s analýzou chemických látek

O události Seminář je určený pro všechny, kteří uvádějí na trh biocidní přípravky v členských státech EU a chystají se na podání žádosti o povolení biocidního přípravku. Projdeme si povinnosti, které ukládá legislativa biocidů, zejména nařízení 528/2012/EU o biocidech a to v jednotlivých fázích – přechodné období a autorizace biocidního přípravku. Zaměříme se na přípravu […]

Aktuality v chemické legislativě 2020, UFI kódy a oznamování na Poison Center EU

O události Seminář je určený pro všechny, kteří uvádějí na trh chemické výrobky a potřebují mít přehled o novinkách v oblasti chemické legislativy. V první části webináře projdeme aktuální stav a nové či změněné povinnosti, které vyplývají z nařízení CLP 1272/2008/EC, nařízení REACH 1907/2006/EC a české chemické legislativy. V druhé části webináře se zaměříme na […]

Bezpečnostní list – nový formát dle nařízení 2020/878/EC

O události Webinář je určen pro výrobce, dovozce, následné uživatele a distributory, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi a mají povinnosti, které vyplývají z nařízení REACH a CLP. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění. Na našem webináři si projdeme všechny […]

Jak oznamovat na Poison Center EU – praktické ukázky

O události Webinář je určen pro výrobce, dovozce, následné uživatele a distributory, kteří uvádějí na trh nebezpečné chemické směsi a mají povinnost oznamovat do Toxikologického centra EU. Na našem webináři si ukážeme, jak připravit oznámení nebezpečné chemické směsi do Toxikologického centra EU a to v programu IUCLID a REACH-IT. Vygenerujeme si společně UFI kód a […]

Aktuality v chemické legislativě 2021

O události Seminář je určený pro všechny, kteří uvádějí na trh chemické výrobky a potřebují mít přehled o novinkách v oblasti chemické legislativy. Na webináři se dozvíte aktuální stav a nové či změněné povinnosti, které vyplývají z následující chemické legislativy: Nařízení CLP 1272/2008/EC – včetně UFI kód, EUPCS a oznamování do evropského toxikologického centra PCN. […]

Bezpečnostní list – nový formát dle nařízení 2020/878/EC

O události Webinář je určen pro výrobce, dovozce, následné uživatele a distributory, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi a mají povinnosti, které vyplývají z nařízení REACH a CLP. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění. Na našem webináři si projdeme všechny […]

Jak oznamovat na Poison Center EU – praktické ukázky

O události Webinář je určen pro výrobce, dovozce, následné uživatele a distributory, kteří uvádějí na trh nebezpečné chemické směsi a mají povinnost oznamovat do Toxikologického centra EU. Na našem webináři si ukážeme, jak připravit oznámení nebezpečné chemické směsi do Toxikologického centra EU a to v programu IUCLID a REACH-IT. Vygenerujeme si společně UFI kód a […]

Klasifikace látek a směsí dle CLP versus ADR – nebezpečnost pro zdraví

O události Tento webinář bude zaměřený na klasifikaci látek a směsí dle nařízení CLP 1272/2008/EC versus klasifikace dle Mezinárodní dohody o silniční přepravě ADR  – nebezpečnost pro zdraví.  Součástí webináře budou i praktické ukázky řešení výpočtu klasifikace CLP pro směsi. Projdeme každou třídu nebezpečnosti, ukážeme si praktické výpočty a porovnáme princip klasifikace dle CLP versus […]